Referat frå styremøte i Heidal historielag den 28. januar 2015.

 

Til stades: Arne Andor Randen, Gustav Ekre, Åse Skogum, Martha Rindhølen, Kari Mosebakken, Per Prestgard. Svein Sæther hadde meldt fråfall.  

1. Rekneskap for 2014.

Gustav gjorde greie for dei største postane i rekneskapen som ennå ikkje var revidert.

Overskot ca kr. 37 000. Rekneskapen godjent for revisjon og framlegging i årsmøtet. 

2. Årsmelding for 2014

Utkast til tekst i årsmeldinga vart lese opp og godkjent som styret si melding til årsmøtet.

3. Framlegg om utviding av styret.

Styret føler eit behov for fleire representantar i styret og det vart vedtatt å fremje framlegg om å auke tal styremedlemmar frå 5 til 6 for årsmøtet som vedtektsendring.

4. Program for årsmøtet 17. februar.

I tillegg til årsmøtesakene vil Ivar Teigum halde eit kåseri om Bygda, soknet og kommunen og samarbeid.

5. Samarbeidspartnar for  trykking og bindar av årboka.

Gustav  og Per høyrer etter i marknaden og kjem tilbake til styret med framlegg til prosedyre evt. kontrakt.

6. Vertskap for årsmøte i Gudbrandsdal historielag 14. mars.

Arne orienterte om kva Gh ventar av Hh i samband med komande årsmøte på Bjølstad.

7. Rapport frå slektsforskingsgruppa.

Åse orienterte om pågåande kurs  som hadde 12 deltakarar.

8. Rapport frå årboknemnda.

Per orienterte om igangsettinga av arbeidet og val av tema for potensielle forfattarar som ein har eller vil ta kontakt med.

9. Medlemskontingent for 2015.

Styret foreslår for årsmøtet at kontingenten blir kr. 100 for 2015 og at det skal vera høve til medlemsteikning på årsmøtet.