Styremøte 05.03.15

Torsdag den 5. mars 2015 blei det avholdt styremøte i Heidal Historielag i Kyrkjestugu etter innkalling av leiaren den 24.02.2015.

Tilstades: Arne Andor Randen, Åse Unni Skogum, Gustav Ekre, Kari Mosebakken, Svein Sæther, Sverre Svindland og Per Prestgard.

Sak 1. Konstituering.

Etter ei kort drøfting blei oppgåvene i det nye styret fordelt slik:

Arne Andor Randen, leiar, valt på årsmøte

Åse Unni Skogum, nestleiar

Gustav Ekre ,kasserar

Sverre Svindland, sekretær

Kari Mosebakken, styremedlem

Svein Sæther, styremedlem

Sak 2. Vurdering av årsmøtet den 17. februar

Styret var stort sett nøgd med årsmøtet slik det blei avvikla, men det kan vera grunn til å vurdera rekkefølgen på dei ymse innslaga nærare til neste gong. Val av tema for kvelden er viktig for frammøte.

Sak 3. Årsmøtet i Gudbrandsdal Historieslag. Oppgåver.

Årsmøtet skal i år haldast i Heidal på Bjølstad lørdag den 14. mars frå kl. 11.30 til om lag kl. 14.30. Her er det om å gjere at historielaget stiller mannsterke opp.  Per, Svein, Gustav, Sverre og om mogeleg Arne møter på dette.

Sak 4. Skåpet i Heidalshallen. Lagring/plassering. Sjå innslag

Skåpet som historielaget fekk av Ragnhild og Sverre Glad i 2010 har vore lagra i kjellaren på Heidalshallen sidan den gong. Det er nå avklårt med leiar Erling Luseter i Heidal Håndverkstun om at skåpet kan settast der. Skåpet har i si tid tilhøyrt Heidal kommune og er laga av Per Rusten.  Styre vil og prøve å samle mest mogeleg stoff om snikkaren og skåpet. Det er fint at skåpet og historia kring dette kan koma meir fram i ljoset. Flyttinga vil venteleg skje til våren.

Sak 5. Amerikabesøk i sommar – oppgåver.

Det har kome førespurdnad frå ei amerikansk gruppe om hjelp frå historielaget om kjentmann/omvisar til gruppa som skal ha synfaring rundt om i bygda for å sjå på dei stadane forfedrene deira kom frå. Dette skal skje den 5. juli. Det er og aktuelt å skriva litt om slekta deira på førehand. Dette tek Åse og Per seg av.

Sak 6.  Ope helg.

Ope helg skal avviklast den siste helga før skula byrja til hausten, antakeleg 15-16 august. Nå den 10. mars skal det vera eit møte på Weistad der opplegget blir drøfta.  Per møter her for historielaget. Det vart drøfta ymse opplegg historielaget kan bidra med denne helga utan at det var teke endeleg standpunkt til dette. Kveldstur med kjentmenn kan me i alle fall få til. Arne undersøker eit lovande området i Nerdalen.

Sak 7. Skuleprosjektet.

Det er Arne som har jobba med dette og han har vore bindelekken mellom laget og skula. På skula er det ei klasse som er med på dette. Emnet er heimekunnskap om Heidal og kvar elev skal levera si eiga mappe om dette. Det er meininga at ein del av dette skal presanterast på ein kulturkveld nå til våren. Historielaget kan få bruke resultatet fritt. Premieringa til klassa vil historielaget stå for.

Sak 8. Heimesida.

Det var semje om at styret måtte vise eit større angasjement om heimesida. Det er viktig at kvar einskild legg seg i selen for å oppdatere heimesida og skaffe nytt stoff til sida. På neste styremøte lyt ein prøve å få med web-ansvarleg Arne Ekre for å drøfte dette viare.  Ymse tiltak vart drøfta for å få til ei bedre oppdatert heimeside.

Sak 9. Stell rundt Jo Gjendestatua.

Det har vore prata ein del om ymse tiltak rundt satua, m.a. inngjerding eller opplegg av steiner rundt.  Ein er mest redd for at ungar kan koma til å skade seg i lek med «Jo Gjende». Dei fleste var ikkje noko særleg for inngjerding men det blei semje om å sjå nærare på dette til våren.

Ymse.

Gustav har liggande ei mengd med kasetter  etter Jørgen Espelund, sikkert over 100 på talet.  Kva som er på kasettane er uråd å veta då kvar einskild kasett kun er merka med blindeskrift.  Gustav har vore i kontakt med ein person på Lillehammar som kan hjelpe med å lese denne blindeskrifta. Per eller Sverre kan hjelpe til med skrivearbeidet. Det kan bli spanande å finne ut kva som er på kassettane.

Til slutt takka leiaren Per Prestgard for det viktige arbeidet han har lagt ned styret i historielaget.

 

Ref.: Sverre Svindland