Styremøte 7. april 2016

STYREMØTE I HEIDAL HISTORIELAG.


Torsdag den 7. april 2016 kl. 1800 blei det avholdt styremøte på Kyrkjestugu.
 Tilstades: Arne Andor Randen, Rita Randen,  Sverre Svindland,  Per Prestgard,  Åse Skogum,  Gustav Ekre og Knut Ivar Klashaugen.  Svein Sæther var fråverande. I tillegg var Ingrid Granrud, Einar Holen, Magne Teigen og Anna Brobakken tilstades under sak 1.
Leiaren ynskte vel møtt til styret, varamenn og turkomite.


1. Oppgåver/mandat til turgruppa. Forslag/idear/tal på turar/tur Ope-helg. Dette blei drøfta men me fann ut at turgruppa  organiserer og ordner med dette sjølve. E it forslag til mandat blei overlevert gruppa. Svein Sæther får i oppgåve å kalle inn gruppa til fyrste møte.


2. Konstituering av styret. Arne Andor Randen blei valt til leiar på årsmøtet. Gustav Ekre held fram som kasserar, Åse Skogum held fram som nestleiar og Sverre Svindland held fram som sekretær. Andre styremedlemmer er Svein Sæther og Rita Randen. Knut Ivar Klashaugen som 1. varamann  blir kalla inn til styremøta.


3. Evaluering av årsmøtet. Styret meinte årsmøtet var godt gjennomført, men det hadde vore bra om oppmøte hadde vore betre. Det kom fram ein del idear som kan hjelpe på dette. Trakteringa var ypperleg.


4. Møte i Vågå om arkiv. Arne hadde fått telefon om dette frå Jakup Skjedsvoll. Åse Skogum og Bjørn Idar Granli var tilstades på eit interessant møte om metodar/idear om innsamling av stoff. Åse sett opp liste til neste møte over kva som me bør ta tak i. Innsamlinga av stadnamn og oversikt over gamle plassar som det tidlegare Heimbygdslaget dreiv med er ikkje funne att. Åse undersøker eit nytt spor i saka. Det kan vera aktuelt å anskaffe arkivskåp/brannsikkert skåp.


5. Kristian Prestgard – jubileet. Dette vil gå av stabelen den 22. mai. Per og Gustav la fram skriftleg opplegg for seminaret og kulturkvelden. Dette ser lovande ut og dei fekk full tilslutning frå styret.


6. Grendahusstøtte. Det er tidlegare gjort vedtak om at historielaget vil støtte grendahusa med ein sum til utbetring av husa. Det blei vedteke å støtte kvar av grendahusa, Rindvang og Øytun, med kr. 25.000,-. Utbetaling vil skje når budsjettet(finansieringa) er ordna og arbeidet er sett i gong.


7. Søknad om kommunale midlar. Arne orienterte om dette. Det er søkt om kulturmidler til historielaget og prosjektmidler til Kristian Prestgard-jubileet.


8. Heimesida. Vi har ikkje funne noko ny administrator av heimesida men det vil bli arbeid vidare med nye idear.


9. Eventuelt. Ope-helg. Historielaget kan stille med vandring v/turgruppa, stand med quis og boksal.


Skiltet av blankenborggutane  som møtte trollet på Heidalsskogen som heng ved Håndverkstunet  er det Heidalsturist som eig. Dersom Heidalsturist blir avvikla kan det vera aktuelt å la historielaget oveta skiltet.  Laget kan då koste på oppattmåling og det kan vera aktuelt å la skiltet henge der det er i dag.
Sverre har samla alt som er kome inn om rettingar til Gards- og slektshistoria. Dette blir oversendt til slektshistoriegruppa ved Åse og Rita for gjennomgåing og systematisering. Meininga er då å legge dette ut på heimesida. 

Møtet slutt kl. 2100
Ref. Sverre